ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านพะไล รหัสโรงเรียน 10 หลัก :   […]

Read more

พุทธศาสนศึกษา น้อมวันทา บูชาพระคุณครู ปีการศึกษา๒๕๖๐

๙ กันยายน ๒๕๖๐ สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิ […]

Read more

โครงการก้าวสู่ความเป็นครูอาเซียนด้วยภาษาอังกฤษ

คณะครุศาสตร์จัดโครงการ อบรมความรู้ด้านทักษะภาษาอังกฤษให […]

Read more